بسوی ظهور

مهدویت از منظر قرآن و روایات

بسوی ظهور

مهدویت از منظر قرآن و روایات

بسوی ظهور

امیرالمومنین (ع): «هرکس در ذلّت فراگیری دانش ساعتی صبر نکند در ذلّت جهل تا ابد باقی خواهد ماند.».

پیشگویى ‏هاى انجیل از ظهور منجى‏

چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۲۰ ق.ظ

در عهد جدید بشارت به منجى، یا در اصطلاح مسیحیان «برگشت دوباره» و «آرزوى مبارک»، با تأکیدهاى بسیار مطرح شده است؛ تا جایى که حتّى شاید بتوان این تأکیدها را بیشتر از آنچه در عهد قدیم آمده، دانست. در حقیقت باور به منجى یکى از اعتقادات بسیار مهم در مسیحیت امروز به شمار مىرود و همه فرق و مکاتب مسیحى به آن اعتقاد دارند و حتّى برخى در شوق انتظار بازگشت عیسى مسیح زندگى مىکنند. در اینجا بحث منجى در عهد جدید را حول سه محور اساسى پى مىگیریم: بشارت به ظهور منجى، نشانههاى ظهور منجى، و برکات ظهور منجى.

2- 1. بشارت به ظهور منجى

آیات بسیارى در اسفار عهد جدید در باره بازگشت حضرت عیسى در آخرالزمان است. در سِفر اعمال رسولان آمده است:

پس آنانى که جمع بودند از او سؤال نموده گفتند: اى سرور آیا در این وقت ملکوت را بر اسرائیل باز برقرار خواهى داشت؟ بدیشان گفت: از شما نیست که زمانها و اوقاتى را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید. لیکن چون روح القدس بر شما مىآید قوّت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامى یهودیه[1] و سامره[2] و تا اقصاى جهان.

و چون این را گفت وقتى که ایشان همىنگریستند بالا برده شد و ابرى او را از چشمان ایشان در ربود. و چون به سوى آسمان چشم دوخته مىبودند هنگامى کهاو مىرفت ناگاه دو مرد سفیدپوش نزد ایشان ایستاده گفتند: اى مردان جلیلى چرا ایستاده به سوى آسمان نگرانید؟ همین عیسى که از نزد شما به آسمان بالا برده شده باز خواهد آمد به همین طورى که او را به سوى آسمان روانه دیدید.[3]

در انجیل متى نیز بشارت به برگشتن حضرت عیسى مطرح شده است:

آن گاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینهزنى کنند و پسر انسان را بینند که بر ابرهاى آسمان با قوّت و جلال عظیم مىآید و فرشتگان خود را با صور بلند آواز فرستاده برگزیدگان او را از بادهاى اربعه از کران تا به کران فلک[4] فراهم خواهند آورد.[5]

در انجیل مرقس نیز به نقل از حضرت مسیح در باره برگشت دو بارهاش آمده است:

و در آن روزهاى بعد از آن مصیبت، خورشید تاریک گردد و ماه نور خود را بازگیرد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قواى افلاک متزلزل خواهد گشت. آن گاه پسر انسان را بینند که با قوّت و جلال عظیم بر ابرها مىآید.[6]

همچنین در مکاشفه یوحنا مىخوانیم:

اینک با ابرها مىآید و هر چشمى او را خواهد دید و آنانى که او را نیزه زدند و تمامى امّتهاى جهان براى وى خواهند نالید.[7]

آیات بسیار دیگرى هم در عهد جدید هست که از بازگشت حضرت عیسى در آخر الزمان، زمانى که ظلم بر جهان حاکم مىشود، سخن مىگوید. تاریخ بشر به انتها نخواهد رسید، مگر با ظهور عیسى مسیح و بازگشت او از آسمان.

2- 2. نشانههاى ظهور منجى

عهد جدید در باره نشانههاى حضرت عیسى علیه السلام فراوان سخن گفته است، و خود حضرت عیسى نیز بر این امر بسیار تأکید کرده است. همه اناجیل به نحوى به این مسئله اشاره کردهاند. در اینجا با استفاده از همین اشارهها نشانههاى ظهور را برمىشماریم.

2- 2- 1. گسترش جنگافروزى، قحطى و بیمارىهاى واگیردار

در انجیل متى به نقل از عیسى مسیح علیه السلام آمده است:

و چون به کوه زیتون نشسته بود شاگردانش در خلوت نزد وىآمده گفتند: به ما بگو که این امور کى واقع مىشود و نشانآمدن تو و انقضاى عالم چیست؟ عیسى در جواب ایشان گفت: زنهار کسى شما را گمراه نکند! از آن رو که بسا به نام من آمده خواهند گفت که: من مسیح هستم، و بسیارى را گمراه خواهند کرد. و جنگها و اخبار جنگها را خواهید شنید. زنهار مضطرب مشوید؛ زیرا وقوع این هم لازم است؛ لیکن انتها هنوز نیست؛ زیرا قومى با قومى و مملکتى با مملکتى مقاومت خواهند نمود و قحطىها و وباها و زلزلهها در جاىها پدید آید. همه اینها آغاز دردهاى زه[8] است.[9]

2- 2- 2. ویرانى هیکل سلیمان

یکى از نشانههاى مهم ظهور در عهد جدید، ویرانى هیکل سلیمان (معبد یهودى قدس) است که حضرت عیسى خود به آن اشاره کرده است:

پس چون مکروهِ ویرانى را که به زبان دانیال نبى گفته شده است در مقام مقدّس برپا شده بینید- هرکه خوانَد دریافت کند- آنگاه هرکه در یهودیه باشد به کوهستان بگریزد و هرکه بر بام باشد به جهت برداشتن چیزى از خانه به زیر نیاید و هرکه در مزرعه است به جهت برداشتن رخت خود برنگردد. لیکن واى بر آبستنان و شیردهندگان در آن ایام! پس دعا کنید تا فرار شما در زمستان یا در سبت[10] نشود؛ زیرا در آن زمان چنان مصیبت عظیمى ظاهر مىشود که از ابتداى عالم تا کنون نشده و نخواهد شد! و اگر آن ایام کوتاه نشدى هیچ بشرى نجات نیافتى؛ لیکن به خاطر برگزیدگان آن روزها کوتاه خواهد شد.[11]

2- 2- 3. تاریکى خورشید و ماه و ستارگان (اختلال در نظام طبیعت)

از دیگر نشانههاى پیش از بازگشت مسیح اختلال در نظام طبیعت است. بنا بر انجیل مرقس حضرت عیسى علیه السلام در این باره چنین فرموده است:

و در آن روزهاى بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد و ماه نور خود را بازگیرد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قواى افلاک متزلزل خواهد گشت.[12] آن گاه پسر انسان را بینند که با قوّت و جلال عظیم بر ابرها مىآید.[13]

2- 2- 4. ظهور مسیحان و انبیاى دروغین

یکى دیگر از نشانههایى که عیسى علیه السلام به آن اشاره کرده، ظهور مسیحان و انبیاى دروغین است. در انجیل آمده است:

آن گاه اگر کسى به شما گوید: اینک مسیح در این جا یا در آن جا است باور مکنید؛ زیرا مسیحان کاذب و انبیاى کَذَبه ظاهر شده علامات و معجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگر ممکن بودى برگزیدگان را نیز گمراه کردندى. اینک شما را پیش خبر دادم.[14]

در سِفر اعمال رسولان به برخى از این مسیحان دروغین اشاره شده است.[15]

2- 2- 5. ناگهانى بودن ظهور

شاگردان عیسى علیه السلام در باره زمان ظهور از او پرسیدند و او در جواب فرمود:

ولى از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطّلاع ندارد نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم. پس برحذر و بیدار شده دعا کنید؛ زیرا شما نمىدانید آن زمان کى مىآید. آمدن آن روز مانند شخصى است که به سفر رفته و خانه خود را به خادمان سپرده است تا هر کس کار خود را انجام دهد و به دربان سپرده است که گوش به زنگ باشد. پس بیدار باشید؛ زیرا نمىدانید که در چه وقت صاحبخانه مىآید؛ در شام یا نصف شب یا بانگ خروس یا صبح. مبادا ناگهان آمده شما را خفته یابد.

امّا آنچه به شما مىگویم، به همه مىگویم: بیدار باشید.[16]

عیسى علیه السلام بارها به شاگردانش تأکید کرده است که همواره آماده ظهور باشند.

سفارش عیسى علیه السلام به شاگردانش در انجیل متى چنین بیان شده است:

امّا از آن روز و ساعت هیچ کس اطّلاع ندارد حتّى ملائکه آسمان جز پدر من و بس. لیکن چنان که ایام نوح بود ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد بود؛ زیرا همچنان که در ایام قبل از طوفان مىخوردند و مىآشامیدند و نکاح مىکردند و منکوحه مىشدند تا روزى که نوح داخل کشتى گشت و نفهمیدند تا طوفان آمده همه را ببرد، همچنین ظهور پسر انسان نیز خواهد بود. آن گاه دو نفرى که در مزرعهاى مىباشند یکى گرفته و دیگرى واگذارده شود ... پس بیدار باشید؛ زیرا نمىدانید در کدام ساعت سرور شما مىآید. لیکن این را بدانید که اگر صاحبخانه مىدانست در چه پاس از شب دزد مىآید بیدار مىماند و نمىگذاشت که بهخانهاش نقب زند. لهذا شما نیز حاضر باشید؛ زیرا در ساعتى که گمان نبرید پسر انسان مىآید.[17]

2- 2- 6. جنگ آرماگدون (هَرْمَجِدّون)

از مهمترین نشانههاى ظهور عیسى در عهد جدید جنگ آرماگدون است؛ زیرا مسیحیان معتقدند براى ظهور مسیح مىبایست جنگى بسیار ویرانگر اتّفاق بیفتد.

در باره این جنگ در مکاشفه یوحنا چنین نقل شده است:

و ششمین پیاله خود را بر نهرِ عظیمِ فرات ریخت و آبش خشکید تا راه پادشاهانى که از مشرقِ آفتاب مىآیند مهیا شود. و دیدم که از دهان اژدها و از دهان وحش و از دهان نبىکاذب، سه روحِ خبیث چون وَزَغها بیرون مىآیند؛ زیرا آنها ارواح دیوها هستند که معجزات ظاهر مىسازند و بر پادشاهان تمام رُبع مسکون خروج مىکنند تا ایشان را براى جنگِ آن روز عظیمِ خداى قادر مطلق فراهم آورند.

اینک چون دزد مىآیم! خوشا به حال کسى که بیدار شده رختِ خود را نگاه دارد؛ مبادا عریان راه رود و رسوایى او را ببینند. و ایشان را به موضعى که آن را در عبرانى حارمجِدّون مىخوانند فراهم آوردند.[18]

این جنگ بین دو لشکر خواهد بود؛ لشکر مؤمنان که به رهبرى یک فرشته و خود عیسى، و لشکر کافران که به رهبرى پادشاهان زمین است. در این جنگ کافران به دست اسبسوار کشته مىشوند. در مکاشفه یوحنا آمده است:

و دیدم فرشتهاى را در آفتاب ایستاده که به آواز بلند تمامى مرغانى را که در آسمان پرواز مىکنند ندا کرده مىگوید: «بیایید و به جهت ضیافتِ عظیمِ خدا فراهم شوید. تا بخورید گوشت پادشاهان و گوشت سپهسالاران و گوشت جباران و گوشت اسبها و سواران آنها و گوشتِ همگان را چه آزاد و چه غلام، چه صغیر و چه کبیر». و دیدم وحش و پادشاهان زمین و لشکرهاى ایشان را که جمع شدهبودند تا با اسبسوار و لشکر او جنگ کنند. و وحش گرفتار شد و نبى کاذب با وى که پیش او معجزات ظاهر مىکرد تا به آنها آنانى را که نشان وحش را دارند و صورت او را مىپرستند گمراه کند. این هر دو زنده به دریاچه آتش افروخته شده به کبریت انداخته شدند. و باقیان به شمشیرى که از دهان اسب سوار بیرون مىآمد کشته شدند و تمامى مرغان از گوشت ایشان سیر گردیدند.[19]

مسیحیان معتقدند در آن روز مؤمنان به آسمان ربوده مىشوند؛ زیرا ملکوت الهى در این دنیا نیست؛ بلکه در آسمان است. از این رو وقتى مسیح ظهور مىکند اهل کلیسا را مىرباید و به آسمان مىبرد. مستند این باور، که «اختطاف» نام دارد، نامه پولس است:

اگر باور مىکنیم که عیسى مرد و برخاست به همین طور نیز خدا آنانى را که در [ایمان] عیسى خوابیدهاند با وى خواهد آورد. زیرا این را به شما از کلام یهُوَه مىگوییم که ما زنده و تا آمدن سرور باقى باشیم برخوابیدگان سبقت نخواهیم جست. زیرا خود سرور با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اوّل خواهند برخاست. آن گاه ما که زنده و باقى باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا سرور را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با سرور خواهیم بود. پس بدین سخنان همدیگر را تسلى دهید.[20]

2- 3. برکات ظهور منجى

پس از ظهور حضرت مسیح و پیروزىاش بر دروغگویان و پلیدان جهان، خوشبختى و آسایش هزارساله در زمین آغاز مىشود. در این مدّت جهان پر از عدالت و خوشبختى و رفاه خواهد بود. عهد جدید این دوره را «قیامت اوّل» نامیده است:

و دیدم فرشتهاى را که از آسمان نازل مىشود و کلید هاویه[21] را دارد و زنجیرى بزرگ بر دست وى است. و اژدها یعنى مار قدیم را که ابلیس و شیطان مىباشد گرفتار کرده او را تا مدّت هزار سال در بند نهاد. و او را به هاویهانداخت و در را بر او بسته مهر کرد تا امتّها را دیگر گمراه نکند تا مدّت هزار سال به انجام رسد و بعد از آن مىباید اندکى خلاصى یابد. و تختها دیدم و برآنها نشستند و به ایشان حکومت داده شد و دیدم نفوس آنانى را که به جهت شهادت عیسى و کلام خدا سر بریده شدند و آنانى را که وحش و صورتش را پرستش نکردند و نشان او را بر پیشانى و دست خود نپذیرفتند که زنده شدند و با مسیح هزار سال سلطنت کردند، و سایر مردگان زنده نشدند تا هزار سال به اتمام رسید. این است قیامت اول.

خوشحال و مقدّس است کسى که از قیامت اول قسمتى دارد. بر اینها موت ثانى[22] تسلّط ندارد؛ بلکه کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند کرد.[23]

مسیحیان معتقدند پس از این دوران، قیامت کبرا و داورى و مجازات بر پا مىشود، تا هر کسى بنا بر اعمالش پاداش یا کیفر داده شود. در مکاشفه یوحنا آمده است:

و اینک به زودى مىآیم و اجرت من با من است تا هرکسى را به حسب اعمالش جزا دهم. من الف و یاء و ابتدا و انتها و اول و آخر هستم.[24]

همچنین در باره آن روز مىگوید:

و دیدم تختى بزرگِ سفید و کسى را بر آن نشسته که از روى وى آسمان و زمین گریخت و براى آنها جایى یافت نشد. و مردگان را خُرد و بزرگ دیدم که پیشتخت ایستاده بودند و دفترها را گشودند. پس دفترى دیگر گشوده شد که دفتر حیات است و بر مردگان داورى شد به حسب اعمال ایشان از آنچه در دفترها مکتوب است.[25][26]

 

 [1] ( 1). به لاتین«Iudaea » نام بخشى کوهستانى در جنوب سرزمین فلسطین است که امروزه میان دولت خودگردان فلسطین و دولت اشغالگر، تقسیم شده است.

[2]  سامره واژه‏اى عبرانى، و نام شهرى در فلسطین است. این شهر را پادشاهى به نام عمرى ساخته است، که در زمان تجزیه سرزمین فلسطین پس از حضرت سلیمان علیه السلام مرکز سرزمین اسرائیل بود( ر. ک: کتاب اول پادشاهان 16: 24).

[3]  اعمال رسولان 1: 6- 11.

[4] در برخى از ترجمه‏ها آمده است:« شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را مى‏فرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشه جهان و از کرانه‏هاى فلک جمع کنند».

[5]  متى 24: 30- 31.

[6]  مرقس، 13: 24- 26.

[7] مکاشفه یوحنا 1: 7.

[8]  یعنى اینها پیش‏درآمد بلاهاى بعدى است.

[9]  متى 24: 3- 8.

[10]  روز شنبه که دروازه‏هاى شهر بسته است.

[11]  متى 24: 15- 21.

[12] این علامت قبل از قیامت واقع مى‏شود؛ چنان که بازگشت حضرت عیسى هم قبل از قیامت است.

[13]  مرقس 13: 24- 26.

[14]  متى 24: 24.

[15]  اعمال رسولان 5: 36- 37.

[16]  مرقس 13: 32- 37.

[17] ( 1). متى 24: 42- 44.

[18] مکاشفه یوحنا 16: 13- 16.

[19] ( 1). مکاشفه یوحنا 19: 19- 21.

[20]  اوّل تسالونیکیان 4: 14- 17.

[21]  هاویه یکى از نام‏هاى دوزخ، یا یکى از طبقات آن است.

[22] « موت و عالم اموات به دریاچه آتش انداخته شد. این است موت ثانى، یعنى دریاچه آتش»( مکاشفه یوحنا 14: 20).

[23]  مکاشفه یوحنا 20: 1- 6.

[24]  مکاشفه یوحنا 22: 12- 13.

[25] مکاشفه یوحنا 20: 11- 13.

[26] دانشنامه امام مهدى «عجل الله فرجه» بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج1، ص: 105-112

محمدى رى‏شهرى، محمد، دانشنامه امام مهدى «عجل الله فرجه» بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، 10جلد، موسسه علمى فرهنگى دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر - قم - ایران، چاپ: 1، 1393 ه.ش.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۶/۳۱
علی مویدی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">